Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre internetový obchod: http://predplatne.jaga.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu http://predplatne.jaga.sk a vydavateľom časopisov Môj dom, Urob si sám, Tvorivé bývanie, Urob si sám – Záhrada, ASB, Stavebné materiály, TZB Haustechnik, Správa budov, Inžinierske stavby je spoločnosť JAGA GROUP, s.r.o.

I. Základné ustanovenia

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ako aj zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), konkrétne upravujúcimi jednotlivé úkony pri ich uzatváraní a plnení.
Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v internetovom obchode predplatne.jaga.sk. Elektronickým odoslaním objednávky vyjadruje zákazník súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto úkonom vyjadruje, že si ich prečítal, porozumel ich obsahu a ich znenie je pre neho jasné a zrozumiteľné. Nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby i právnické osoby.

Prevádzkovateľ internetového obchodu: JAGA GROUP, s.r.o.
Sídlo: Lamačská cesta 45, Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
IČO: 35 705 779
IČ DPH: SK2020265258
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B, ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Lehotského 3, 812 25 Bratislava
Číslo účtu: 702114133/7500
IBAN: SK94 7500 0000 0007 0211 4133
SWIFT: CEKOSKBX
(ďalej iba „dodávateľ“)

Dodávateľ ponúka zákazníkovi tovar v rozmedzí aplikácie, ktorá je na internetovej adrese predplatne.jaga.sk (ďalej iba „internetový obchod“).
Kontakt pre zákazníkov: tel. č.: 02/50 200 283 (pondelok – piatok, 9.00 – 16.00 hod.), e-mail: predplatne@jaga.sk
V prípade písomnej požiadavky od zákazníka odpovie dodávateľ najneskôr do troch pracovných dní.
Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť dodávateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom na Prievozskej 32, 827 99 Bratislava, web: www.soi.sk.

II. Tovar a cena

Predmetom predaja (tovarom) internetového obchodu predplatne.jaga.sk je predaj predplatného tlačených časopisov.
Tovar je prezentovaný prostredníctvom textu a ilustračnej fotografie. K fotografii je pripojený text, s podstatnými údajmi o tovare, vyplývajúcimi z povahy tovaru a cena tovaru.
Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena zahŕňa náklady na doručenie objednaných titulov do miesta určenia. V prípade akciového tovaru – Predplatné s darčekom – sú do ceny zahrnuté aj náklady na doručenie darčeka.
Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých tovarov, v prípade že došlo k chybnému uvedeniu ceny. Pokiaľ takáto situácia nastane, dodávateľ bude zákazníka informovať pred potvrdením jeho objednávky. Zákazník môže upravenú objednávku bez penalizácie zrušiť.

III. Objednanie tovaru

Zákazník si tovar objednáva postupom podľa menu internetového obchodu, ktoré je vytvorené s cieľom usmerniť zákazníka pri realizácii nákupu, tak aby došlo k premiestneniu tovaru do nákupného košíka. Zákazník zadáva objednávku elektronickou cestou v prostredí internetového obchodu. Odoslaním objednávky zákazník súhlasí s VOP a so spracovaním osobných údajov, ktoré však môžu byť využité len na úkony nevyhnutné pre naplnenie záväzkov vyplývajúcich z prijatia objednávky a na marketingové aktivity dodávateľa. Dodávateľ prehlasuje, že osobné údaje zákazníka nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou spoločností zabezpečujúcich elektronické platobné operácie a doručovanie časopisov v rámci predplatného.
Odoslaná objednávka je dodávateľom považovaná za platný a záväzný návrh kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v objednávkovom formuláre.

IV. Spôsoby úhrady za tovar

Internetový obchod predplatne.jaga.sk ponúka svojím zákazníkom niekoľko možností platby za tovar.
Zákazník môže prostredníctvom služby GOPAY – uhradiť svoju objednávku platobnou kartou bezprostredne po jej vytvorení.
Pri úhrade platobnou kartou a platbe bankovým prevodom prevezme zákazník predplatné podľa periodicity titulu a tento tovar preberá po celú dĺžku trvania predplatného bez ďalšieho doplatku za prepravu.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že platobné služby pre platobné metódy, konkrétne platby pomocou platobných kariet a platby pomocou online bankového prevodu zaisťuje pre prevádzkovateľa spoločnosť GOPAY, s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768. Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030. Deň zápisu: 29. apríla 2002. Spoločnosť GOPAY poskytuje platobné služby z obchodného aj technického hľadiska a realizuje platobné transakcie na svoj účet a svoje obchodné meno. Ohľadom prípadných reklamácií a otázok o platobných transakciách môže užívateľ kontaktovať priamo spoločnosť GOPAY na tel. č.: +420 840 818 918 a emailovej adrese podpora@gopay.cz. Zákazník sa môže obrátiť priamo na poskytovateľa a na jeho technickú podporu.

V. Dodacie podmienky

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi od čísla, ktoré je uvedené v objednávke. Dodávateľ negarantuje, že zákazník dostane aktuálne číslo predplateného časopisu do schránky skôr, ako bude dané číslo zaradené do stánkového predaja.
Pri akciovej ponuke tovaru s darčekom dodávateľ expeduje darček zákazníkovi najneskôr do 10 dní od pripísania úhrady za predplatné na účet dodávateľa. V prípade limitovanej akciovej ponuky (darček označený formuláciou „Platí len do vyčerpania skladových zásob.“) bude darčekom odmenený ten zákazník, ktorého úhrada za predplatné bola pripísaná na účet dodávateľa ako prvá.
Ak nastanú neočakávané okolnosti, ktoré ovplyvnia štandardnú lehotu dodania tovaru, dodávateľ bezodkladne oznámi takúto skutočnosť zákazníkovi a prikročí k dojednaniu dohody o predĺžení lehoty dodania tovaru. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar zákazníkovi v čo najkratších termínoch. Nakoľko je samotná dodávka tovaru ovplyvnená dostupnosťou tovaru a prevádzkovými možnosťami dodávateľa, stanovenie presnej lehoty dodania určitého tovaru nie je možné.
Časopisy v rámci predplatného sú zasielané výhradne na dodacie adresy v rámci územia Slovenskej republiky.
Dodávanie časopisov v rámci predplatného je zabezpečované prostredníctvom siete Slovenskej pošty, a.s. a siete Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

VI. Potvrdenie objednávky

Dodávateľ potvrdí objednávku hneď po overení disponibility a ceny tovaru, prostredníctvom zaslania e-mailovej správy s predmetom „Potvrdenie objednávky predplatného“ zákazníkovi. V potvrdení objednávky dodávateľ uvedie identifikačné údaje zákazníka, jedinečný identifikačný kód objednávky, dátum a čas realizovania objednávky, názov objednaného tovaru, jeho množstvo, jednotkovú cenu, celkovú cenu tovaru a spôsob platby. Okrem týchto údajov tu budú tiež uvedené údaje fakturačná adresa a dodacia adresa.
Pri objednávateľovi, ktorým je právnická osoba, formulár „Potvrdenie objednávky predplatného“ bude navyše obsahovať aj IČO, DIČ a IČ DPH, pokiaľ pôjde o platcu DPH.

VII. Stornovanie objednávky

Zákazník je oprávnený odstúpiť od potvrdenia objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou tovaru, formou emailovej správy alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. Ak zákazník za tovar vopred zaplatil, dodávateľ mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na ním určený účet do 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.
Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný prostredníctvom emailovej správy. V prípade úhrady kúpnej ceny budú zákazníkovi vrátené finančné prostriedky prevodom na ním určený účet najneskôr do 10 pracovných dní, pokiaľ sa zákazník s dodávateľom nedohodne inak. Predplatné nie je možné počas predplateného obdobia zrušiť v prípade, že sa jedná o predplatné neštandartné tj. predplatné s bonusom/darčekom, ktorý bol zákazníkovi už odoslaný.

VIII. Záručné podmienky a reklamácie

Záručné podmienky sa týkajú výhradne predaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za tie vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim (§619 ods.1 Občianskeho zákonníka).
Záručné podmienky sa nevzťahujú na darčekový predmet, ktorý môže zákazník dostať v súvislosti s predplatným v prípade akciovej ponuky tovaru s darčekom.
Pri uplatňovaní reklamácie dodávateľ odporúča zákazníkovi reklamovať chybu na dodanom tovare písomnou formou – zaslaním e-mailu s oznámením o chybe tovaru. Adresa pre zasielanie oznámenia: predplatne@jaga.sk
Zákazník môže reklamovať bezodkladne chybné a poškodené výtlačky a nedoručenie časopisu do troch mesiacov odo dňa vydania časopisu. Reklamácia darčeka je možná do troch mesiacov odo dňa úhrady predplatného zákazníkom. V prípade nedodržania lehôt je možné zamietnuť reklamáciu. 
Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nedôjde pri niektorom tovare k uvedeniu dlhšej záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
Dodávateľ rozhoduje o reklamácii do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Po uplynutí reklamačnej lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude zaslaný reklamačný protokol prostredníctvom emailu.
Reklamačné oddelenie je zriadené v rámci distribučného oddelenia.
Kontaktné údaje pre reklamácie: e-mail: predplatne@jaga.sk, tel. č.: 02/50 200 283.

IX. Kúpna zmluva a odstúpenie od nej

Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne potvrdením objednávky.
Zákazníkovi vzniká oprávnenie na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok ustanovených v § 12 ods.1 zákona č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia kúpnej zmluvy, ak dodávateľ poskytol zákazníkovi informácie v rozsahu uvedenom v čl. II. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v uvedenej lehote prostredníctvom zaslania písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy cez poskytovateľa poštových služieb na poštovú adresu dodávateľa alebo jeho osobným doručením dodávateľovi.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať tieto údaje: identifikáciu zákazníka, kontaktné údaje zákazníka, číslo účtu zákazníka, dátum a označenie objednávky, názov a množstvo objednaného tovaru, návrh spôsobu, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie.
V prípade predaja časopisov, zákazník pri odstúpení od zmluvy nezasiela naspäť už doručené čísla jednotlivých titulov. Distribučné oddelenie po zrušení predplatného vráti zákazníkovi peniaze za nevyčerpanú časť ceny predplatného. Písomné zrušenie predplatného sa považuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy. Oznamovacia správa vo veci zrušenia predplatného musí obsahovať údaje o zákazníkovi, označenie titulu a číslo účtu zákazníka.
Pokiaľ je predmetom kúpnej zmluvy periodická tlač zákazník nie je viazaný lehotou na odstúpenie od zmluvy.
Adresa k zaslaniu oznámenia o zrušení predplatného:
E-mail: predplatne@jaga.sk
Poštová adresa: JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42
V prípade, že dôjde k nedodaniu predplateného titulu, a to z dôvodu preukázateľného zavinenia na strane dodávateľa predplatného, prikročí dodávateľ k nahradeniu nedodaného výtlačku formou zaslania nového výtlačku.

X. Práva a povinnosti súvisiace s kúpnou zmluvou

Dodávateľ je povinný tovar odovzdať zákazníkovi po uhradení ceny dodávateľovi. Platbu objednávky je možné realizovať platobnou kartou, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
Dodávateľ je povinný predávať tovar v bežnej kvalite, t.j. tovar vyhotovený podľa príslušných záväzných štátnych a európskych noriem, tovar predáva za uvedenú cenu a túto správne účtovať.
Dodávateľ sa nezaväzuje zabaliť tovar – predplatený časopis – do prepravného obalu, avšak zodpovedá za také doručenie, ktoré zamedzuje jeho znehodnoteniu počas prepravy.
Faktúra k objednávke predplatného je pri objednávke na fyzickú osobu dodávaná na vyžiadanie, v prípade objednávky na právnickú osobu (firmu) sa tak deje automaticky pri každej objednávke. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené na strane doručovateľa alebo zavinené nesprávne uvedenou adresou zo strany zákazníka.
Dodávateľ nezodpovedá za nedodanie tovaru v prípade, že nedodanie tovaru dodávateľovi od tretej strany bolo spôsobené okolnosťami, na ktoré dodávateľ nemá vplyv.

Objednávateľ je povinný pri objednávke uviesť úplné požadované údaje a to Súkromná osoba – meno a priezvisko, presná a úplná adresa miesta doručovania, telefonický kontakt, e-mailový kontakt a Právnická a fyzická osoba (podnikateľ) – obchodné meno, meno splnomocneného zástupcu, presná a úplná fakturačná adresa, adresa miesta doručovania (ak je iná ako fakturačná), identifikačné daňové údaje organizácie, telefonický prípadne e-mailový kontakt. Schránka musí byť uzamykateľná a riadne označená so zabezpečením prístupom, v opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za doručenie.

V prípade zmeny dodacej adresy, môže zákazník kontaktovať dodávateľa na tel. čísle: 02/50 200 283 alebo na e-mailovej adrese: predplatne@jaga.sk.

XI. Spracovanie osobných údajov zákazníka

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v súvislosti s plnením svojich záväzkov voči nemu vyplývajúcich zo zákazníkovej objednávky.
Dispozícia s osobnými údajmi je pre dodávateľa nevyhnutná tiež k uskutočneniu potrebných účtovných operácií, k vyhotoveniu daňového dokladu, prípadne k identifikácii platby zákazníka cez bankový prevod.
Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá poskytne dodávateľovi výlučne informáciu o úspešnosti, či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a pre prípad potreby na jej vrátenie).
Ak zákazník nesúhlasí s použitím jeho osobných údajov na marketingové účely, stačí ak zašle dodávateľovi emailovú správu s nesúhlasným vyjadrením, týkajúcim sa použitia jeho osobných údajov na marketingové účely na e-mailovú adresu predplatne@jaga.sk.Následne dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, ako na úkony nevyhnutné na naplnenie záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Všetky osobné údaje zákazníkov sú uchované v chránenej databáze na serveri dodávateľa.
Pokiaľ chce zákazník zrušiť svoju registráciu, stačí ak zašle dodávateľovi emailovú správu s požiadavkou o zrušenie registrácie a kontaktnými údajmi na adresu predplatne@jaga.sk. Po prijatí požiadavky zákazníka dodávateľ bezodkladne registráciu zákazníka deaktivuje.
Využívaním internetového obchodu predplatne.jaga.sk zákazník súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dodávateľovi.
Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.